New Adidas Springblade Buy Cheap Adidas Climacool retail Springblade Shoes Nike Air Max 2016 Colorways Flyknit Womens Nike Cheap Adidas Climacool Shoes save on Adidas ultra boost sneakers online cheap nike roshe run men fast shipping Discount Jordans Wholesale Price discount Nike Internationalist 83 Nike LeBron James 13 adidas torsion zx flux Women Adidas Originals ZX 700 flyknit Running shoes adidas ultra boost grey Stephen Curry Under Armour Shoes buy Nike Free Run 5 women Ray Ban Sunglasses cheap adidas stan smith leopard New Balance Outlet Shoe Store Bargain Sale under armour curry
|           |                    |                         |                   |                               |                                             |                 |
  Dursunlar Hafriyat ; kurumsal bir firma olup b�lgedeki k�pr?hafriyat i�leri, �evre d�zenleme i�leri, i?merkezleri hafriyat i�lerinde ta�eron olarak �e�itli firmalara ve kurumlara in�aat sekt�r�nde uygulamalar ...
Caterpillar    345    1 adet
Caterpillar    330    4 adet
Caterpillar    966    4 adet
Caterpillar    428    3 adet
Caterpillar    438    1 adet
Caterpillar    D-8    2 adet

VESTEL FABR�KALARI (11 AD)
AL�A�A BELED�YES?/font>
GAMA HOLD�NG A?
MOTOSAN MOTOR Fab.
MURAD�YE TEKEL DEPOLARI
SOMA TERM�K SANTRAL?/font>

viagra per donne viagra donne
Sol Men�deki Kurlar Merkez Bankas?sistemine ba�l?olup otomatik olarak online de�i�mek tedir.  Geriye D�n�k kurlarda Merkez Bankas?sistemine ba�l�d�r.
    V�ZYONUMUZ ;

    Ger�ekle�tirdi�i hafriyat hizmetlerinde kaliteden �d�n vermeyen, t�m detaylara �nemle �zen g�steren DURSUNLAR �N�AAT, d�r�st ve titiz �al��ma prensipleri ile yat�r�mc�lar�n ihtiya?ve istekleri do�rultusunda uygun olan�n en iyisini ger�ekle�tirmeyi kendisine ama?edinmi�tir. �lkemizin fiziki, jeolojik ve ekonomik ko�ullar�na uyumlu hizmet sorumlulu�umuzu hi�bir zaman unutmamaktay�z.

    B�y�k bir k�sm?1. derece deprem ku�a��nda yer ald���n?unutmadan, ve teknolojiyi yak�ndan takip eden, modern hafriyat teknikleri uygulayan, sekt�rde her zaman �rnek g�sterilen firma olmu�tur.

    Durusnlar  �n�aat��n amac?bug�n oldu�u gibi gelecekte de �rnek ya�ama alanlar?olu�turmak ve bu konuda �lkemizde lider olmakt�r.

    Bu ama�la birikim ve tecr�belerimizi yeni ve farkl?i?alanlar�na ve pazarlar�na y�nlendirmekte teredd�t etmeden, en b�y�k g�vencemiz olan �al��anlar�m�z�n al�n teri ve her biri kendi alan�nda uzman y�netici kadromuzun �st�n performans?ile, cesaretle sekt�rde  istikrar ve ba�ar�lar�m�z devam etmektedir.

    Temel felsefemiz; �a�da?i�letmelerimizde, kaliteli hizmetimizle, m��terilerimiz ile aram�zdaki de�erli ili�kilerimizi ortak fayda sa�layacak �ekilde g��lendirmek ve geli�tirmektir.

    �irketimiz, faaliyet g�sterdi�i her alanda yapt��?yat�r�mlar?ba�ar�yla y�r�tmektedir. Y�netim, insan kalitesi, �a�da?teknoloji ve bilgi sistemlerine verdi�i �nemle, 21.y�zy�l�n k�reselle�en ekonomisinde y�ksek kalite �r�nleri ve hizmetleri ile yerini almaya haz�rd�r.

    Sekt�r�nde yenilik�i olan uluslararas?firmalarla i�birli�i giderek gelece�in teknolojisini bug�n�n T�rkiye'sine ta��mak, imalatlar�n?her alanda geli�tirerek d�nya pazar�nda yerini al�p T�rkiye'nin d�nyada hak etti�i yere gelmesinde pay sahibi olabilmek �nde gelen hedefimizdir.

    Gelenekselle�mi?yarat�c�l�k ve at�l�mc�l���m�zla, insana, do�aya ve �evreye sayg�m�zdan hi?�d�n vermeden, daha g��l?T�rkiye, ve daha mutlu toplum i�in �al��maya devam edece�iz.
Adres: Yeni mh. Mimar Sinan Bulvar?
          No:30/A Manisa
          Tel:  +90 236 211 50 20
          Fax:  +90 236 211 53 52
Adres: Yeni mh. Mimar Sinan Bulvar?
          No:30/A Manisa
          Tel:  +90 236 211 50 20
          Fax:  +90 236 211 53 52
Generic Cialis Uk Kamagra Oral Jelly Uk Generic Viagra Uk Viagra Online Uk Cialis Online Uk Cheap Kamagra Uk